24.06.2024
 
קשרי תעופה: מאזן רבעון שלישי 2015

 

 

שירות חדשות תיירות

 

חברת התיירות קשרי תעופה, מקבוצת המשביר 365 אחזקות, פירסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי.

הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו בכ-34% לכ-87.9 מיליון דולר, לעומת כ-65.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מהגדלה מכוונת ומושכלת של התחייבויותיה של החברה בכל הנוגע למושבים בטיסות בתקופת הקיץ וחגי תשרי שהינן התקופות המשמעותיות מבחינה תיירותית, בהשוואה לחורף ולאביב. יצויין, כי בעוד חגי תשרי, הנחשבים לתקופה חזקה בענף, חלו השנה ברבעון השלישי והרביעי, בשנת 2014 חלו ברבעון הרביעי של השנה.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי טיפס בכ-52% לכ- 12 מיליון דולר, לעומת כ-7.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה לכ- 13.6% , לעומת כ-12% ברבעון השלישי אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי עלה בכ-84% לכ-6.5 מיליון דולר, לעומת כ-3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה התבטאה גם ברווחיות התפעולית שעלתה לכ- 7.4%, לעומת כ-5.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי עם גידול של כ-120% ברווח הנקי שהסתכם בכ- 4.6 מיליון שקל, לעומת כ-2.1 מיליון שקל אשתקד.

השיפור בדוחות החברה ניכר גם בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אותם סיימה קשרי תעופה עם עלייה של כ-13% בהכנסות לכ-140.9 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה בכ-156% לכ-5.3 מיליון דולר והרווח הנקי טיפס לכ-3.3 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-614 אלף דולר.

ראוי לציין כי מגזר השיט ממשיך בצמיחה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עם עלייה של 12% בהכנסות לכ-23 מיליון דולר. הרווח התפעולי של המגזר עלה ב-43% לכ-1.2 מיליון דולר.

 

 

סעיף

 

 

Q3 2015

במיליוני דולרים

Q3 2014

במיליוני דולרים

 

הכנסות

 

87.9

65.7

 

רווח גולמי

 

12

7.9

רווח מפעולות רגילות

 

6.5

3.6

 

רווח לפני מיסים על הכנסה

6.3

3.1

 

רווח לתקופה המיוחס לבעלי מניות החברה

 

4.2

1.8

 

22/11/2015