21.06.2024
 
איסתא מוכרת 50% מבית קליפורניה בתל אביב

 

שירות חדשות תיירות


איסתא מדווחת כי חתמה על הסכם למכירת 50% מ"בית קליפורניה" הנמצא ברחוב יגאל אלון 120, פינת רחוב תוצאת הארץ, לפי שווי של למעלה מ-63 מיליון שקלים, הגבוה מהשווי הרשום בספרי החברה.

עם השלמת העסקה צפויה החברה לרשום רווח ממימוש מחצית מזכויות איסתא נכסים בנכס בסך כולל של כ-6 מיליון שקלים לפני מס. כמו כן, צפויה החברה לרשום רווח נוסף בסכום זהה לפני מס, של כ-6 מיליון שקלים בגין ההתאמה לשווי ההוגן של מחצית הזכויות בנכס שנותרו בבעלות איסתא נכסים בהתבסס על מחיר העסקה.

בית קליפורניה הינו נכס בשטח של 8,200 מ"ר וכולל כ-3,224 שטחי חניה, 1,222 מ"ר אולמות ושטחים מסחריים, 449 מ"ר שטחי מחסנים, 1,894 מ"ר שטח גג ו - 1,394 מ"ר משטחים וחדרי תפעול. עם השלמת העסקה יחזיק כל אחד מהצדדים (איסתא נכסים והקונה) במחצית מהזכויות בנכס. הנכס מסווג על ידי הקבוצה בדוחותיה הכספיים המאוחדים כנדל"ן להשקעה. כאמור, בתמורה למכירת מחצית הזכויות בנכס, תשלם הקונה לאיסתא נכסים סך של כ-31.6 מיליון שקלים, המשקף לנכס שווי של למעלה מ-63 מיליון שקלים. כיום מושכר הנכס ומניב לחברה כ-3.5 מיליון שקל בשנה.

 

 

 

 

 


23/06/2015