23.06.2024
 
אושר פטור מהעסקת מדריך בחדרי כושר במלונות

 

 

שירות חדשות תיירות

משרד התיירות פועל לצמצום הרגולציה העודפת הגורמת לייקור עלויות תפעול בתי מלון ובהתאם לכך ליוקר הנופש בישראל. ועדת החינוך והספורט של הכנסת אישרה היום תיקון לתקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח), לפיו בית מלון יהיה פטור מנוכחות מדריך חדר כושר, אם הוא משמש את אורחי המלון בלבד, ובתנאי שהמשתמשים אינם קטינים.

הדיון התקיים היום בעקבות אימוץ הממשלה את מסקנות ועדת בר-ניר במשרד התיירות, שהמליצה על דרכים להוזלת הנופש בישראל. מסקנות הועדה אומצו בהחלטת ממשלה מיום 18/11/12.

התיקון שאושר היום קובע כתנאי לפטור, כי בית המלון יידע את האורחים בעת הרישום למלון כי חל איסור על אימון קטינים ללא נוכחות מדריך. כמו כן יתלה המלון שילוט מתאים בכניסה לחדר הכושר המודיע כי קטינים חייבים במדריך מיוחד. במידה שהמלון יעסיק מדריך - יפורטו  שעות פעילותו בשלט נפרד.

רקע:

וועדת בר ניר הגיעה למסקנה כי הדרך העיקרית להביא להוזלת מחירי הנופש בבתי המלון בישראל היא על ידי הגברת התחרות בענף וזאת בדרך של הגדלת מספר בתי המלון  והורדת העלויות הקבועות הנדרשות לתפעולם. בפני הוועדה הוצגו נתונים המעידים כי בישראל עלויות ההקמה והתפעול של בתי המלון חורגות משמעותית מהעלויות במדינות רבות באירופה, החברות בארגון  ה- OECD, וכן בארה"ב קנדה, קוריאה, ועוד. בעיקר מסיבה זו רווחיות בתי המלון בישראל נמוכה למרות המחירים הגבוהים יחסית.

הרווחיות הנמוכה של בתי המלון היא החסם העיקרי להקמת בתי מלון חדשים ואותה ניתן לשפר ע"י צמצום עלויות מיותרות הנובעות מרגולציה עודפת הן בהוצאה השוטפת והן בהוצאה לבניית בית מלון חדש. הועדה המליצה על הפחתת עלויות בדרכים שונות, בין השאר ע"י צמצום או ביטול הרגולציה הקיימת כיום בתחומים רבים אשר אינה קיימת במדינות מתחרות או מדינות ה-OECD.

18/06/2013