16.06.2024
 
משרד התיירות מפרסם את מדיניותו להשקעה בתשתיות תיירותיות ציבוריות

 

 

שירות חדשות תיירות


משרד התיירות מפרסם היום את מדיניות המשרד להשקעה בתשתיות תיירותיות ציבוריות, לרבות קביעת אמות מידה למיון ודירוג פרויקטים פוטנציאליים לצורך בחירה ותעדוף במסגרת התקציב הקיים, קביעת שיעור השתתפות המשרד ושיעור השתתפות השותפים, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים בפרויקטים המתוכננים, וקביעת המימון והאחריות לתחזוקתם. תקציב הפיתוח לשנת 2022 צפוי לעמוד על כ-300 מיליון ש', וממנו יתוקצבו פרויקטים, בין היתר ב"ערי הליבה" התיירותיות ותינתן קדימות לפרויקטים הנובעים מהחלטות ממשלה.

מדיניות הסיוע היא:

· הקמת תשתית תיירותית ציבורית תומכת סביב מתקני אכסון ונקודות לינה תיירותיים קיימים, לרבות מתקנים הנמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים.

· פיתוח תשתית תיירותית לתיירות החרדית - התאמת התוכן לצרכי המגזר בדגש על תיירות נכנסת, ערכים היסטוריים ויהודיים.

· שבילי אופניים - התמקדות בפיתוח שבילי אופניים באזור המדברי. באזורים אחרים ההתמקדות תהיה ביצירת רצף וקישור בין שבילים קיימים, במוקדי תיירות בעלי פוטנציאל לשימוש נרחב באופניים. לא יתוקצבו שבילי אופניים במרקם עירוני.

· פיתוח תשתית תיירותית בצירי תנועה תיירותיים מרכזיים לרבות: ירושלים - ים המלח, ירושלים -גוש עציון, בית לחם.

· תיירות יין - המשך קידום תשתית שילוט, מיתוג והכוונה ליצירת רצף תוכני למכלול אתרים הקשורים בתיירות היין.

· פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות בסמוך לשביל ישראל במוקדי תיירות והכשרת תשתיות ציבוריות תומכות מתקני לינה בסמוך לשביל, במסגרת החלטת ממשלה מיום 21.11.2017..

שיעור השתתפות משרד התיירות בפרויקטים וכן שיעור ההשתתפות המינימלי הנדרש מהרשות אינם אחידים ונקבעים בעיקר בהתאם לחוסנה הכלכלי של הרשות. זאת, בהתבסס על אינדקס פיננסי המחושב על פי ציון הרשות ב"מדד האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות" שמפרסם משרד הפנים.

אמות המידה לדירוג פרויקטים לפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות כוללות: תרומה לתיירות נכנסת, יכולת תחזוקת הפרויקט, התאמה למדיניות הממשלה והמשרד, תרומה לפיתוח כלכלי של האזור, קיום אתר תיירות או אכסון מלונאי בקרבת הפרויקט ותרומה לתיירות פנים.

ככלל, משרד התיירות מבצע את העבודות באמצעות החברות הממשלתיות שלו: החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת), החברה לפיתוח עכו העתיקה (חל"פ עכו) והחברה להגנות ים המלח (חל"י), למעט אם אושר ביצוע על ידי גוף אחר שיבחר. הגופים שיקבלו את הסיוע יהיו האחראים הבלעדיים על תחזוקת הפרויקט, ויידרשו לבצע על חשבונם את כל הנדרש לשם אחזקתו השוטפת והרציפה של הפרויקט לאחר השלמתו.

את הבקשות יש להגיש עד 14.7.2022.

קישור לחוזר מנכ"ל: https://www.gov.il/he/departments/policies/3-2022-3-2022

 

 

 

 

 

14/06/2022