16.06.2024
 
הנהלת אל על: דגש על שמירת תזרים המזומניםזה לא פשוט, כי הקורונה עדיין לא נעלמה ובמזרח אירופה נמחקו נתיבי טיסה בגלל המלחמה באוקראינה. כך מתברר מפרסום דוח החברה לשנת 2021, עם הפסד של 413.044 מיליון דולרמאת עמי אטינגר *


אחרי שנים קשות שבהן אל על הפסידה ב-2018 52.167 מיליון דולר, ב-2019 היא הפסידה 59.601 מיליון דולר וב-2020 היא הפסידה כ-531 מיליון דולר, הייתה תקווה, כי בשנת 2021 יהיה שינוי בסדרת ההפסדים והחברה לפחות תתאזן. אבל, האומיקרון חשב אחרת וביחד עם העיכובים בהתייעלות הפסידה אל על 413.044 מיליון דולר, שזה במושגים שקליים יותר מ-1.350 מיליארד שקל. זו הסיבה שמאמצי דירקטוריון והנהלת התחברה שמו והם ממשיכים לשים דגש חזק על שמירת תזרים המזומנים. זה לא פשוט, כי הקורונה עדיין לא נעלמה ובמזרח אירופה נמחקו בינתיים נתיבי טיסה בגלל המלחמה באוקראינה.

מטרות פיננסיות (על פי מצגת אל על) לשנת 2021

- יצירת מבנה עלויות גמיש המאפשר התמודדות עם מציאות עסקית-רגולטורית מאתגרת ואף לשמור על רווח תפעולי תזרימי חיובי עקבי

- עליה רציפה מרבעון לרבעון בהיקף ההכנסות - למרות האירועים.

- התייעלות אגרסיבית ותוכנית התאוששות בתחומי משאבי אנוש והצי.

- גמישות בהתאמת היקף ההוצאות בהתאם להיקף הפעילות במהלך כל השלבים.

- מאמץ והצלחות בגיוס של מעל 750 מילון דולר בנזילות של אל על ויכולת ההחזר.

- פיתוח מנועי צמיחה ביציאה מהמשבר


פעולות לעתיד הקרוב

- גיוס חוב משמעותי נוסף - כנגד נכסי מועדון הנוסע המתמיד הוקמה חברת בת לצורך הפרדת פעילות המועדון.

- בחינה מחודשת של מבנה החוב של החברה המשך מו"מ עם מלווים ומחכירים להסדרי תשלומים לשנת 2022.

- מתוכננת הנפקה בהיקף של כ-62 מיליון דולר במחצית השנייה של שנת 2022

לדעת ההנהלה כשהשוק יחזור להיקפי 2019 בתוספת תוצרי ההתייעלות יכול שיפור ברווח תפעולי תזרימי בפעילות מלאה, בהיקף של כ-150 מיליון דולר.


הוצאות יותר מהכנסות - הכנסותיה אל על מהפעלה בשנת 2021 היו 857.167 מיליון דולר ואילו הוצאות ההפעלה היו באותה השנה 960.477 מיליון דולר, שיצרו הפסד גולמי של 103.310 מיליון דולר. רווח גולמי הוא הרווח מפעילות הליבה של החברה ולכן ככל שהוא גבוה יותר, לרוב הוא יעיד על יעילות החברה ושעלויות המכר נמוכות. הפסד גולמי מציין את ההפך מכך. ואכן, בתוספת הוצאות מכירה, הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות מימון, הוצאות אחרות ואפילו הטבת מס נגרם לאל על בשנת 2021 הפסד גבוה של 413.044 מיליון דולר.


הפסד בהון החוזר - בתום שנת 2021 לאל על גרעון בהון החוזר בסכום של כ-1.686 מיליארד דולר, בהשוואה לגרעון של כ-1.790 מיליארד דולר בתום שנת 2020. ההון החוזר של חברה מורכב מהון חוזר מימוני והון חוזר תפעולי. הון חוזר אמנם מוגדר כנכסים שוטפים (נכסים שיתממשו בטווח של השנה הקרובה) פחות התחייבויות שוטפות (שישולמו בטווח של השנה הקרובה) והוא מהווה אינדיקציה למצב נזילות החברה. הגרעון בהון הסתכם בכ-549 מיליון דולר. הגידול בגרעון בסך 302 מיליון דולר הושפע מההפסד השנתי, כשמנגד הושפע לחיוב מהנפקה ומימוש של כתבי אופציה בסך כולל של כ-85 מיליון דולר, ומקיטון בסך כ-35 מיליון דולר ביתרה השלילית של קרנות ההון בגין ירידה בשווי ההוגן השלילי של עסקאות גידור הריבית והדס"ל.


גידול בהוצאות - יש לציין, כי הגידול בפעילות בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה חלה עצירה כמעט מוחלטת של פעילות הטסת הנוסעים בשל משבר הקורונה, התבטא בגידול בהוצאות ההפעלה בשנת 2021 ב כ- 160 מיליון דולר, שזה גידול של כ-20% בהשוואה לשנת 2020 כדלקמן:

- גידול בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-30 מיליון דולר עקב החזרת עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום כתוצאה מגידול בפעילות וכן מהשפעה שלילית של שערי החליפין. גידול בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-55 מיליון דולר, גידול בהוצאות משתנות אחרות התלויות בפעילות כגון: דמי מעבר אווירי, אגרות ושירותים בנמלי תעופה, אספקת מזון למטוסים וכיו"ב.

- הוצאות הדס"ל של החברה גדלו בשנת 2021 בכ-54.5 מיליון דולר ביחס לשנת 2020 וזאת בעיקר כתוצאה מעלייה במחירי הדס"ל בשוק ומעלייה בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה בשל הגידול בפעילות. מאידך, בשנת 2021 הקטינו עסקאות הגידור את הוצאות הדס"ל בעוד שבשנת 2020 הגדילו עסקאות הגידור את הוצאות הדס"ל אשר פקעו ברבעון הראשון והוכרו כאפקטיביות. יתר עסקאות הגידור בשנת 2020 וברבעון הראשון לשנת 2021 לא הוכרו כאפקטיביות ולכן נזקפו להוצאות המימון. יצוין, כי בשל היקף הגידור הנמוך יחסית לשנת 2022 בהתאם למצבת מכשירי הגידור נכון למועד פרסום הדו, השפעת הגידור אינה צפויה להיות מהותית.


חשיפה לשינויים בשיעור הריבית - מרבית הלוואות אל על נושאות ריבית המבוססת על ריבית הליבור הדולרית וכן הריבית בחלק מההלוואות מגודרת באמצעות נגזרים המבוססים גם הם על ריבית הליבור הדולרית. באמצע שנת 2023 יופסק בעולם השימוש בריבית הליבור הדולרית ויחל שימוש בריביות חדשות. בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את השפעת הפסקת השימוש בריבית הליבור והאם השפעה זו תהיה מהותית או לאו וזאת מאחר והחברה טרם סיכמה מול המלווים מה יהא מנגנון הריבית במתכונת שתחליף את ריבית הליבור.


תמיכה כספית חיצונית - לאל על יש תמיכה מתמשכת שניתנה לחברה על ידי בעלת השליטה ועל ידי המדינה וגורמים נוספים, בסך מצטבר של כ- 600 מיליון דולר, בכל עת בה חוותה החברה מגבלות על פעילותה, על מנת לסייע לה לגשר על פערי המזומנים שלה ולעמוד בהתחייבויותיה על אף השלכות המשבר.
כמו כן, שחררה החברה בשנת 2020 בהסכמת המדינה וכחלק מהמאמצים לגשר על פערי התזרים של החברה באותה עת, את עודפי הכספים שהיו בקופות הפיצויים של החברה, בהיקף של כ-97 מיליון דולר.

בנוסף, פועלת החברה לקיים הידברות עם הגופים המממנים, לרבות מחכירים, על מנת לדחות את תשלומי החוב הקיים. במסגרת זו, ביצעה החברה דחייה של תשלומי הלוואות וחכירות בהיקף של כ-96 מיליון דולר בשנת 2021. כמו כן, במשך שנת 2021 ביצעה החברה מימון מחדש של מטוסים קיימים ובדרך של מכירה וחכירה מחדש (Back Lease and Sale) בסך כולל של כ- 44 מיליון דולר.
בשנת 2022 ,מתעתדת החברה לבצע גיוסי הון וחוב נוספים על מנת לגשר על פערים בתזרים המזונים שלה, בין היתר כנגד נכסי מועדון הנוסע המתמיד ונכסים אחרים.


פריסת תשלומים - החברה ממשיכה לקיים משא ומתן עם מלווים ונושים לפריסת תשלומי חובות העבר, דחייה, וקבלת ויתורים בתשלומים שוטפים. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים הגיעה החברה להסכמות עם בנקים, מוסדות פיננסים ומחכירים אשר צפויים להקל על תזרים המזומנים של החברה לתקופות הבאות.


היפרדות מ-1,900 עובדים
- בשנת 2021 ולאור הצמצום בהיקף הפעילות של החברה עם פרוץ משבר הקורונה, השלימה החברה תהליך היפרדות מכ-1,900 עובדים, אשר היוו קרוב לשליש מכוח העבודה של החברה. באוקטובר 2021, חתמה החברה עם נציגות הוועד המנהלי וועד תחזוקה והנדסה על הסכמים קיבוציים נוספים במסגרתם יפרשו מרצון כ-300 עובדים נוספים, כחלק מהתאמת פעילות החברה להיקפי הפעילות המשתנים. תכנית זו הושלמה בעיקרה במשך הרבעון הראשון לשנת 2022.

לדברי הנהלת החברה, בראייה ארוכת טווח, הפחתות השכר והפחתות כוח האדם תאפשרנה לחברה לחסוך בעלויות השכר גם בעת חזרה לפעילות בהיקפים משמעותיים יותר, לרבות חיסכון קבוע ארוך טווח.


השקל והדולר
- עיקר הכנסותיה והוצאותיה של החברה הינן בדולר, שהינו מטבע הפעילות וההצגה של החברה. לחברה הוצאות שקליות שעיקרן הוצאות השכר ותשלומים לספקים מקומיים בארץ. בהתאם לכך, שינוי בשער השקל ביחס לדולר משפיע על הערך הדולרי של ההוצאות השקליות. בינתיים ממשיך השקל לשמור על חוזקו מול הדולר, שמשמעותו שהחברה ממשיכה לקבל פחות שקלים מהכנסותיה הדולריות.


דחיית גיוס הון - בינתיים דחתה החברה את מועד גיוס הון בסכום שלא יפחת מ- 100 מיליון דולר (נטו) כנגד מועדון הנוסע המתמיד, מיום 28 בפברואר 2022 ליום 14 במרץ 2022. על פי אישור המדינה, עד לאותו היום נדרש דירקטוריון החברה לאשר את אופן הגיוס, כאשר בכוונת המדינה והחברה לחתום על תיקון להסכם שנחתם ביום 23 בינואר 2022, ובמסגרת התיקון האמור תוארך התקופה להשלמת הגיוס.

במקביל, התחייבה החברה כלפי המדינה כי היא לא תחתום ולא תבצע עסקה במסגרתה היא תמכור, תשעבד, או תעביר בכל דרך אחרת את זכויותיה, כולן או חלקן, בסלוטים בנמלי תעופה שונים בארץ ובעולם, מבלי לקבל את אישור המדינה מראש ובכתב לביצוע פעולה או עסקה כאמור, וזאת עד לפירעון מלא של אגרות החוב של המדינה.

יודגש כי אין ודאות כי ייחתם התיקון להסכם עם המדינה כאמור, או כי החברה תחתום ותשלים את הגיוס כנגד מועדון הנוסע המתמיד, או כי החברה תחתום או תבצע עסקה כלשהי בקשר עם זכויותיה בסלוטים.


 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

* עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידי עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות.

 

 
03/03/2022