24.06.2024
 
הקורונה ממשיכה להכות באל על

 

התוצאה: הפסד ברבעון השלישי של כ-136 מיליון דולר, הפסד בתום 9 החודשים שחלפו ב-2021 בסכום של כ-302.1 מיליון דולר והערת אזהרה נוספת לחברה
מאת עמי אטינגר *


כאשר קני רוזנברג רכש בספטמבר 2020 את השליטה באל על הוא אולי קיווה, כי החיסונים אולי ישככו את מכות מגיפת הקורונה ובשנת 2021 יכול שיפור משמעותי בתוצאות הפיננסיות של החברה. אבל, המגיפה המשיכה להכות באל על, ובעיקר זן הדלתא, שקטע ברבעון השלישי את מגמת השיפור בתוצאותיה. מכות פיננסיות נוספות הונחתו על החברה כאשר גדל מחיר הדלק הסילוני, השקל התחזק מול הדולר, והפרשה של 43 מיליון דולר בגין ירידה בערך המטוסים. תוצאה: הפסד ברבעון השלישי של כ-136 מיליון דולר, הפסד בתום 9 החודשים שחלפו ב-2021 בסכום של כ-302.1 מיליון דולר והערת אזהרה נוספת לחברה.


גידול בהון החוזר

יש לציין, כי נכון ליום 30 בספטמבר 2021 הגרעון בהון החוזר של אל על, שזה ההפרש בין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות, הוא בסכום של 1.841 מיליארד דולר, בהשוואה לגרעון של 1.790 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר 2020. ההון החוזר מתאר את הנזילות לטווח קצר. והוא מהווה חלק מההון התפעולי הכולל בנוסף גם את הנכסים הקבועים.


ההפסדים ממשיכים

שרשרת ההפסדים של אל על לא נקטעה, גם לאחר שהכנסותיה ב-9 החודשים גדלו בכ-81 מיליון דולר לכ-592.3 מיליון דולר, שזו עלייה של 15.8%, בהשוואה ל-הכנסות של כ-511.4 מיליון דולר שהיו בתקופה המקבילה ב-2020. הכנסות מנוסעים גדלו ב-70 מיליון דולר. אבל יש לציין, כי כ-24.3% מהעלייה בהכנסות מהנוסעים נובעת מהתאוששות מסוימת ברבעון השני של השנה שהמשיכה ואף התרחבה במשך הרבעון השלישי. גם ההכנסות ממטען גדלו ב-9 החודשים בכ-11.1 מיליון דולר, שזו עלייה של כ-5.8% בהשוואה להכנסות ממטען בתקופה המקבילה ב-2020.


גידול בהוצאות

עליה בהכנסות נבלמה בגלל עליה גדולה יותר בהוצאות ההפעלה ב-9 החודשים של 2021, שהגיעו לסכום של כ-677.5 מיליון דולר, שזה גידול של 8.8% בהשוואה להוצאות של כ-622.8 מיליון דולר שהיו בתקופה המקבילה ב-2020. כלומר, הוצאות הפעלה גדלו בכ-54.7 מיליון דולר, בגין גידול בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-14.1 מיליון דולר, וגידול בהוצאות משתנות אחרות התלויות בפעילות כגון: דמי מעבר אווירי, אגרות ושירותים בשדות תעופה, אספקת מזון למטוסים, תחזוקת מטוסים ומנועים וכיו"ב.


ירידה בהיצע בהשוואה ל-2019

ברבעון השלישי לשנת 2021 היצע המושבים של החברה, לרבות טיסות ששווקו על ידי חברת הבת סאן דור במונחי ASK - Available Seat Kilometer היה כ-38% מהיקף הפעילות במונחי ASK בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 ומספר הנוסעים בתשלום כפול המרחק המוטס
(RPK - Revenue Passenger Kilometer), לרבות טיסות ששווקו על ידי חברת הבת סאן דור, היו כ-32% מ-RPK של שנת 2019. כתוצאה מכך בהשוואה לשנת 2019 חלה ירידה בשיעור התפוסה המשוקלל והוא עמד ברבעון השלישי של 2021 על כ-71.4% 71 בהשוואה ל-83.4% המקביל בשנת 2019.


דלק סילוני

ברבעון השלישי לשנת 2021 חלה עליה של 69% במחיר חבית נפט גולמי ו-87% במחיר הדלק הסילוני (דס"ל) , בהשוואה למחירים ברבעון השליש בשנת 2020. יש לציין שבשנת 2020 חלה ירידה חדה עקב משבר הקורונה, שהחלה לקראת סוף חודש פברואר 2020 והמשיכה ביתר שאת במהלך חודש מרץ וגם ברבעון השני באותה שנה.


עובדים

נכון לספטמבר 2021 מספר העובדים בחברה הוא 3,077 מתוכם 1,072 בחל"ת. בחודש יולי 2021 ובהתאם להחלטת הממשלה, הופסק תשלום דמי האבטלה לעובדי החברה מתחת לגיל 45 השוהים בחל"ת בגלל משבר הקורונה. אבל, באותו החודש חתמה החברה על הסכם עם הסתדרות העובדים, לפיו עובדי החברה הקבועים מתחת לגיל 45 ששוהים בחל"ת נכון ליום 30 ביוני 2021, ואשר היו מעוניינים בכך הופסקה לגביהם תקופת החל" ת לצורך ביצוע הכשרות מרחוק בגינן יקבלו דמי הכשרה מקצועית בסכום קבוע ואחיד, החל מיום 1 ביולי 2021 ועד ליום 31 באוקטובר 2021 . דמי ההכשרה מומנו מחציתם על ידי הסתדרות העובדים ומחציתם על ידי החברה.


תזרים המזומנים

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת, בניכוי פריטים חד פעמיים, בין היתר מימון המדינה שהתקבל ברבעון השני, נטו מתשלומים בגין תכנית ההתייעלות בסך של כ-172 מיליון דולר, הינו נמוך בכ-65 מיליון דולר ביחס לרבעון השני. הירידה נובעת בעיקר מירידה במכירות לתקופות עתידיות במהלך הרבעון, כתוצאה מהחזרת המגבלות ועליית אי הוודאות עם התפשטות זן הדלתא לעומת עליה כאמור ברבעון השני של השנה.


שער חליפין

ברבעון השליש של 2021 נחלש הדולר ביחס לשקל בכ-5.4% בהשוואה לרבעון השלישי לשנת 2020. לשערי החליפין הממוצעים השפעה על ההוצאות השקליות של החברה, בעיקר בתחום השכר המשולם בשקלים, בעוד ההכנסות הן דולריות. נכון ליום 30 בספטמבר 2021, שער הדולר של השקל מול הדולר עמד על כ-3.23 בהשוואה לשער של כ-26.3 נכון ליום 30 ביוני 2021 ,המשקף החלשות הדולר ביחס לשקל בכ1%. שער החליפין נכון ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על כ-3.44 שקלים לדולר, בהשוואה לכ-3.47 שקלים לדולר ב-30 ביוני 2020 ,המשקף החלשות הדולר ביחס לשקל בכ-0.7%.
תגובת אל על

אביגל שורק, מנכ"ל אל על: "תוצאות הרבעון השלישי, בתוך סערת זן הדלתא, משקפות את היכולת שלנו לפעול באופן גמיש ויעיל ולהגיב במהירות למצב השוק. למרות שאנו פועלים בסביבה עסקית בעלת ראות מוגבלת אנו מחוייבים להסתכל רחוק יותר ולפתח מנועי צמיחה משמעותיים, זאת במקביל לחיזוק מתמיד של מבנה ההון שלנו״.


כדי לשפר את תוצאותיה הפיננסיות נוקטת החברה בצעדים הבאים תוך ניהול גמיש ומותאם לסביבה משתנה:
- ניהול והרחבת פעילות טיסתית בנתיבים בהתאם להתאוששות הקיימת בביקושים
- מהפך בפעילות הדיגיטל: נרשם היקף הזמנות הגבוה מזה ב-2019
- הסכם התייעלות נוסף לפרישה מרצון של עובדים, מעבר ל-1,900 מהם נפרדה החברה


הרחבת מקורות מימון:

- סיוע מהמדינה בהיקף של עד 103 מיליון דולר, מרבית סכום זה יוזרם על ידי בעל השליטה. סכום נוסף של כ-20 מיליון דולר צפוי להיות מוזרם חברה על ידי המדינה כמקדמה עבור השתתפותה בהוצאות הביטחון.
- הסכמים למימון מחדש של מטוסים בסך כולל של 45 מיליון דולר
- צפי להתייעלות בהוצאות שאינן בשכר, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בשנה
- מינוף והצפת ערך של מועדון הנוסע המתמיד בדרך של גיוס חוב כנגד נכסי הקניין הרוחני
- הסכמות עם בנקים, מוסדות פיננסים ומחכירים הצפויות להקל על תזרים המזומנים
- כוונה להמשך הפחתת הוצאות תפעוליות והתאמתן להיקף הפעילות


 

 

 

 

___________________________________________________________________________

* עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידי עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות.

 

24/11/2021