20.06.2024
 
התנועה לאיכות השלטון: לחקור תפירת המכרזים במשרד התיירות

 

שירות חדשות תיירות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולמפכ"ל המשטרה בקריאה לפתוח בחקירה בנושא תפירת המכרזים לכאורה במשרד התיירות.

להלן נוסח הפניה: 

 

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, (להלן: "התנועה") הרינו לפנות אליכם כדלקמן:

1.       בתאריך ז' באדר התשע"ז (5 במרץ 2017) פורסמה במוסף "ממון" של עיתון "ידיעות אחרונות" כתבתו של שחר גינוסר, שכותרתה "משרד התיירות מציג: ככה תופרים מכרז". בכתבה מתוארים ההליכים הארגוניים שליוו את פרסומם של מכרזים לשני תפקידים במשרד התיירות: מרכז תחום השקעות בתיירות ומנהל אגף תשתיות ציבוריות. מעיון בממצאי התחקיר עולה החשש כי מכרזים אלו "נתפרו" עבור מועמדים ספציפיים, בניגוד לכאורה להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "החוק").

2.       בהתאם לפרסום, בסוף שנת 2015 נפתח המכרז לתפקיד מרכז תחום השקעות בתיירות, שנועד להבטיח לכאורה את קבלתה של הגב' ג'ני ארבל לתפקיד. הכתב מתאר מסכת עובדתית עגומה בהליכים שליוו את בחירתה. כך, נטען כי בטרם פורסם המכרז, נשלחו קורות חייה לסמנכ"ל משאבי אנוש, מר אשר ונונו, שמצדו יידע את ההנהלה על כך ש"נידרש לצאת בקרוב למכרז במטרה לנסות לקלוט את ג'ני"', ומציע כי דרישות המכרז יתאימו למאפייניה של הגב' ארבל. פרט למר ונונו, בכירים נוספים במשרד היו מעורבים בהליך. בנוסף, נטען שבשלב מאוחר יותר, מר דורון אהרן, סמנכ"ל בכיר לפיתוח תשתיות והשקעות, מבקש לדעת, באמצעות אחת העובדות בלשכתו, "מה קורה עם המכרז של ג'ני ארבל?". בסיומו של ההליך, הגב' ארבל אכן נבחרה לתפקיד, חרף העובדה שנבחנו כ-80 מועמדים.

3.       ביחס למכרז לתפקיד מנהל אגף תשתיות ציבוריות, נטען כי גם הפעם הייתה "מועמדת מועדפת" (כדברי יועצת המנכ"ל), היא הגב' קרן זילברמן. תנאי המכרז הועברו לבחינתו של יועץ חיצוני, שקבע כי המכרז "נראה כמו מכרז מכור". בהמשך, על פי הפרסום, סמנכ"ל משאבי אנוש המליץ לבצע שינויים בתנאי הסף והכריז כי תהיה מועמדת נוספת. יועצת המנכ"ל, מצידה, קבעה כי "תנאי הסף הזה [בניהול תקציב - הח"מ] יפגע במכרז במיוחד כשמסומנת עובדת לתפקיד. אין לה ניסיון בניהול תקציב תשתיות והיא לא תעבור תנאי סף הניסיון", חרף העובדה שמר אהרן המליץ להשאיר את תנאי הסף הנוגע לניסיון בניהול תקציב. למותר לציין כי הגב' זילברמן זכתה בסופו של דבר במכרז.

4.       התנועה סבורה כי כתבה זו, ככל שיש בה אמת, מתארת ממצאים עובדתיים מטרידים ביחס לשיטת המינויים במסגרת משרד התיירות, העומדת לכאורה בניגוד מוחלט להוראות החוק והוראות נוספות. סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, קובע כי "לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי...". סעיף 2(א) לחוק, קובע כי חובתה של המדינה לקיים "...מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו". בכך מיישם המכרז הציבורי את עקרון היסוד בדבר הזכות לשוויון. הנחת הבסיס בהקשר זה היא כי "תחרות הוגנת בתנאי שוויון" תעמיד לבחירת עורך המכרז את ההצעות המיטביות האפשריות (ראו למשל: עע"מ 6464/03‏ לשכת שמאי המקרקעין בישראל נ' משרד המשפטים‏, פ''ד נח(3) 293, 302 (2004)).

5.       מינויו של אדם לשירות הציבורי שלא על בסיס כישוריו המקצועיים הינו מעשה מנהלי פסול המהווה מעילה של ממש בחובת הנאמנות של הגורם הממנה כלפי הצ??בור (וראו לעניין זה: בג"ץ 932/99 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים, פ"ד נג(3) 769, 787 (1999); עע"מ 9341/05‏ התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות, ניתן ביום 19.05.2009 מופיע בנבו).

6.       לעמדת התנועה, כתבתו של שחר גינוסר מצביעה לכאורה על נורמות התנהגות פסולות של המדינה ביחס לחובתה לקיים הליכי מכרז שוויוניים והוגנים בין כלל המועמדים למשרה מסוימת. ככל שיש אמת בדברים, הרי שהתכתובת בין נציגי משרד התיירות מבהירה כי הבחירה בשתי המועמדות לוותה בהליך מקדים שנועד "להכין את הקרקע" כך שתתאים למידתן, והכל תוך מודעות למעשים. דומה כי הליך "הכנת הקרקע" כפי שבא לידי ביטוי במקרים הללו, לא הסתכם בפעולתו השגויה של עובד אחד, אלא בפעילות משותפת של עובדים רבים ובכירים מטעם המשרד, שכולם פעלו יחדיו על מנת לשבש את הליכי המכרז התקין.

7.       לכאורה, מעשים אלו עלולים לעלות כדי עבירה פלילית, ועל כן מן הראוי כי משטרת ישראל תחקור את התנהלות הגורמים המעורבים. נוכח האמור, בנסיבות הללו, אנו קוראים לכבודכם לפתוח בחקירה, שבמסגרתה ייבדקו החשדות לכאורה לניהול מכרזים "תפורים" במשרד התיירות.

8.       לטיפולכם ולתגובתם המהירה, נודה.

 

בכבוד רב,

 

 

דניאל דושניצקי, עו"ד

התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 

 

 

06/03/2017